Termat dhe Kushtet (“Termat”)

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Terma dhe Kushte (“Termat”, “Termat dhe Kushtet”) përpara se të përdorni faqen e internetit https://vizamarketing.al (“Shërbimi”) i operuar nga VIZA Marketing (“neve”, “ne”, ose “ynë”).

Qasja dhe përdorimi i Shërbimit është i kushtëzuar nga pranimi dhe pajtueshmëria me këto Terma. Këto Terma vlejnë për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që hyjnë ose përdorin Shërbimin.

Duke hyrë ose duke përdorur Seksionin tuaj ju pranoni të jeni të detyruar të zbatoni këto Terma. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të kushteve, atëherë nuk mund të hyni në Shërbimin.

Llogaritë
Kur krijoni një llogari me ne, duhet të na jepni informacione të sakta, të plota dhe aktuale në çdo kohë. Dështimi për ta bërë këtë përbën një shkelje të kushteve, të cilat mund të çojnë në ndërprerjen e menjëhershme të shërbimit tuaj në Shërbimin tonë.

Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e fjalëkalimit që përdorni për të hyrë në Shërbimin dhe për çdo aktivitet ose veprimtari nën fjalëkalimin tuaj, nëse fjalëkalimi juaj është me Shërbimin tonë ose me një shërbim të palës së tretë.

Ju pranoni të mos zbuloni fjalëkalimin tuaj yo ur ndaj ndonjë pale të tretë. Ju duhet të na njoftoni menjëherë sapo të bëheni të vetëdijshëm për ndonjë shkelje të sigurisë ose përdorimin e paautorizuar të llogarisë suaj.

Lidhje me Faqet e Tjera të Internetit
Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet ose shërbimet e palëve të treta që nuk janë në pronësi apo të kontrolluara nga VIZA Marketing.

VIZA Marketing nuk ka kontroll mbi dhe nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë skuadre ose shërbimesh të palëve të treta. Ju gjithashtu pranoni dhe bini dakord që VIZA Marketing nuk do të jetë përgjegjës ose i përgjegjshëm, drejtpërdrejt ose tërthorazi, për çdo dëm apo humbje të shkaktuar ose të supozuar të shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose mbështetjen në ndonjë përmbajtje, mall ose shërbim të tillë në dispozicion ose përmes ndonjë faqeje ose shërbimi të tillë.

Ne fuqimisht ju njoftojmë që të lexoni termat dhe kushtet dhe politikat e privatësisë për çdo faqe ose shërbime të palës së tretë që vizitoni.

Mbarimi
Ne mund të ndërpresim ose pezullojmë aksesin në Shërbimin tonë menjëherë, pa njoftim paraprak ose përgjegjësi, për çfarëdo arsye, duke përfshirë pa kufizim nëse shkelni Termat.

Të gjitha dispozitat e Termave që sipas natyrës së tyre duhet të mbijetojnë me përfundimin do të mbijetojnë me përfundimin, duke përfshirë, pa kufizime, dispozitat e pronësisë, mospranimet e garancisë, dëmshpërblimet dhe kufizimet e përgjegjësisë.

Ne mund të ndërpresim ose pezullojmë llogarinë tuaj menjëherë, pa njoftim paraprak ose përgjegjësi, për çfarëdo arsye, duke përfshirë pa kufizim nëse shkelni kushtet.

Pas përfundimit, e drejta juaj për të përdorur Shërbimin menjëherë do të pushojë . Nëse dëshironi të përfundoni llogarinë tuaj, ju thjesht mund të ndërprisni përdorimin e Shërbimit.

Të gjitha dispozitat e Termave që sipas natyrës së tyre duhet të mbijetojnë me përfundimin, do të mbijetojnë me përfundimin, duke përfshirë, pa kufizime, dispozitat e pronësisë, garancitë për dëmshpërblim, dëmshpërblim dhe kufizimet e përgjegjësisë.

Ligji Qeverisës
Këto Terma do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Shqipërisë, pa marrë parasysh dispozitat e saj të konfliktit të ligjit.

Dështimi ynë për të zbatuar ndonjë të drejtë apo dispozitë të këtyre termeve nuk do të konsiderohet heqje dorë nga këto të drejta. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Termave mbahet e pavlefshme ose e pazbatueshme nga një gjykatë, dispozitat e mbetura të këtyre Termave do të mbeten në fuqi. Këto Terma përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis nesh për të dhënë shërbimin tonë dhe zëvendësojmë dhe zëvendësojmë çdo marrëveshje paraprake që mund të kemi midis nesh në lidhje me Shërbimin.

Ndryshimet
Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, për të modifikuar ose zëvendësuar këto Terma në çdo kohë. Nëse një rishikim është material, ne do të përpiqemi të ofrojmë të paktën 30 ditë përpara se ndonjë term i ri të hyjë në fuqi. Ajo që përbën një ndryshim material do të përcaktohet sipas gjykimit tonë të vetëm.

Duke vazhduar për të hyrë ose për të përdorur Shërbimin tonë pasi këto ndryshime të bëhen efektive, ju pranoni të jeni të detyruar të bëni kushtet e rishikuara. Nëse nuk pajtoheni me Termat e rinj, ndërpritni përdorimin e Shërbimit.

Na Kontaktoni
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto Terma, ju lutemi na kontaktoni:

Me E-mail: info@vizamarketing.al
Duke vizituar këtë faqe në faqen tonë të internetit: https://vizamarketing.al/kontakto